banner27

TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Bölüm: I
KURULUŞ
Federasyonun Adı ve Merkezi
 
MADDE 1- Federasyonun adı Türkiye Gazeteciler Federasyonu’dur. Kısaltılmış adı TGF'dir. Federasyonun genel merkezi Ankara’dır. Federasyon gerekli gördüğü illerde temsilcilikler açabilir.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun Amacı
MADDE 2– Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun amaçları:
01. İnsan haklarının korunduğu, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kurallarının işlediği, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, düşünce, iletişim ve basın özgürlüğünün Türkiye'de tam olarak gerçekleşmesini sağlamak.
02. Haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesinin yolunu açmak.
03. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.
04. Kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.
05. Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
06. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak; aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.
07. Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, panel, seminer, konser, temsil, sergi gibi her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunmak, üye cemiyetlerin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, iç ve dış seyahatler düzenlemek.
08. Mesleğin ve ülkenin gelişmesi için her türlü araştırmayı yapmak ve yaptırmak, projeler üretmek, raporlar hazırlamak, hazırlatmak, bunları kitaplaştırmak, gazete, dergi, broşür ve albüm gibi her türlü basılı eser yayınlamak, ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.
09. Okul ve kütüphane açmak, derslikler, etüt salonları kurmak, eğitim kurumları ile derneklere ve sivil toplum örgütlerine yardımda bulunmak, öğrenci yurtları, konuk ve huzurevleri, tatil köyleri açmak, yardımlaşma sandıkları kurmak. Müzelere, kütüphanelere ve diğer kültür-sanat kuruluşlarına yardım etmek, bağışta bulunmak, desteklemek.
10. Ülkemizi kalkındırmak, eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer kuruluşlara yardımcı olmak, ulusal ve uluslararası konularda kamuoyu oluşturmak.
11. Yurtiçi- yurtdışı diğer dernek ve kuruluşlarla ilişki sağlamak, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve bu dernek ve kuruluşların bir birlik halinde toplanmasına çalışmak ve katılmak.
12. Her türlü iktisadi ve ticari girişimi gerçekleştirmek suretiyle faaliyette bulunmak, şirket kurmak, katılmak.
13. Çeşitli yasa, yönetmelik, genelge vb. ile kamu yararına statüsündeki derneklere tanınan haklardan yararlanmak.
14. Bütün bu amaçlara ulaşılması için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, halkın gerçekleri öğrenme hakkına Anayasa'dan alınan güçle sahip çıkmak.
Amaç İçin Yapılacak Çalışmalar:
MADDE 3– Türkiye Gazeteciler Federasyonu, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:
01. Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerini savunmak. Ulusal çıkarları, basın mesleğine ilişkin hak ve menfaatleri, mesleğin şeref, haysiyet ve nezahetini korumak; bunların gelişmesine yardım etmek.
02. Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüklerinin sınırlandırılmasına karşı mücadele etmek. Mesleğin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.
03. Basın hürriyetinin savunulması için, kamu ve özel kuruluşlarla, gerektiğinde uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapmak, yaptırmak.
04. Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak. Bu kapsamda bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikteki meslek sorunlarını incelemek ve bunlarla ilgili çözüm yollarını tespit etmek için kanunların izin verdiği ölçüde diğer meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek.
05. Gazetecilik mesleğinin zorunlu kıldığı hak ve özgürlüklerin savunulması ve genişletilmesi yolunda, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında, üye gazeteciler derneklerini temsil etmek.
06. Mesleğin ve federasyonun gelişmesine ilişkin plan ve programlar yaparak bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak.
07. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun amaç ve etkinliklerine yönelik gerekli taşınır ve taşınmaz mallar edinebilmek için yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğabilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun her türlü sosyal tesisler, lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri, her türlü yapı ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve oluşmasını sağlamak. Bu amaç ve etkinliklerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara gerekirse leasing yöntemiyle ya da bedeli karşılığı ya da bedelsiz sahip olmak, inşaatlar yapmak.
08. Amaç ve hizmete yönelik projeler için Ticaret Kanunu hükümlerine uygun yurtiçinde ya da yurtdışında ticari şirketler, iktisadi işletmeler, yatırım ortaklıkları kurabilmek, kurulmuş olanlara katılabilmek, kurulmuş olanları satın alabilmek.
09. İktisadi işletmeler ve kurulacak veya iştirak edilecek şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için federasyonun veya iştirak edilecek şirketlerin adını taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari mal imal etmek, ettirmek ve satmak.
10. Amaçlara ulaşabilmek için; yerel, ulusal ve uluslararası tüm yazılı, işitsel ve görsel basında yer almak, bunlara reklam vermek, mevcut ve gelişen teknolojinin elverdiği online hizmetleri kullanmak.
11. Mesleğin geliştirilmesi, federasyonun, Türkiye’nin ve gazeteciliğin tanıtımı amacıyla, üye derneklere ve kamuoyuna bilgi vermeye yönelik eğitici ve aydınlatıcı gazete, dergi, internet ve bülten gibi yazılı yayınlar yapmak. Web sitesi yayımlamak. Bütün yayınlara sponsor bulmak ve reklam almak. Bu amaçla; gerektiğinde  bir şirket kurmak, bir şirkete ortak olmak, bir şirket satın almak. Gerektiğinde ya da bayramlarda ve diğer tatil günlerinde, günlük, haftalık, aylık gazete veya dergi çıkarmak.
12. Federasyonu oluşturan derneklerin Üyelerinin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık ve dinlenme tesisleri kiralamak, kurmak. İşletme için 3. şahıslara veya kurumlara kiraya vermek.
13. TGF yi oluşturan derneklerin üyelerine, yurtdışında ve yurtiçinde mesleki geziler düzenlemek, düzenlenen gezilere katılacak cemiyet üyelerine gerektiğinde kredi açmak, yardım yapmak, kolaylık sağlamak.
14. Bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak, yayımlamak, arşiv oluşturmak.
15. Mesleği geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak için kurslar, toplantılar, seminerler, konferanslar, geziler, gösteriler, yarışmalar, piyangolar, balolar, fuarlar, festivaller, eğlenceler tertiplemek, sergiler açmak, spor müsabakaları düzenlemek.
16. Kanunların ve uluslararası anlaşmaların basın mesleği mensuplarına tanıdığı ve ileride tanıyacağı bütün hakları savunmak.
17. Kanunlara uygun olarak uluslararası mesleki toplantılarda üyelerini temsil etmek, gerektiğinde kanunlara uygun olarak uluslararası meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, üye olmak.
18. Gazetecilik yarışması düzenlemek ve gerektiğinde başka mesleki yarışmalar düzenlemek.
19. Kanunların izin verdiği hallerde ve ölçülerde bağış toplamak ve gelir temin etmek.
20. Vakıf ve yardım sandıkları gibi kurumlar kurmak ve kurulacak vakıf ve sandıklara katılmak. TGF’nin Yıllık katkısı günün şartlarına göre, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
21. Mesleki ve sosyal gelişme için üye gazeteciler dernekleri üyelerine yurtiçinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.
22. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun adı ve logosunun bulunması koşulu ile sponsorluk anlaşmaları yapmak, marka ile ad kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.
23. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.
BÖLÜM: II
ÜYELİK
 
Federasyona üyelik
MADDE 4-Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na, basın yayın, radyo-TV ve internet yayıncılığı konularında kurulmuş ve kurulacak olan dernekler, kayıtlı üyelerinin en az yüzde 10’u basın kartı taşıması koşuluyla üye olabilirler. Meslek örgütlerinin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Federasyona üye olan kuruluşlar tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Mülkleri üzerinde federasyon hiçbir hak talep etmez. Basın Kartı koşulu yurt dışından yapılan başvurularda dikkate alınmaz.
 
Üye olma şartları
MADDE 5- Federasyona üye olmak isteyen gazeteciler derneğinin genel kurulunda Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na üye olunması yönünde bir karar alması gereklidir. Bir yerleşim yerinden birden fazla üyelik başvurusu olması durumunda en çok basın kartı olan dernek tercih edilir.
 
Üyelik için başvuru
MADDE 6- Gazeteciler Derneğinin üyelik için başvuru yazısı, genel kurul kararı, yönetim kurulu üyelerinin listesi, basın kartlı üyelerin listesi, görev yerleri ve adres bilgileri federasyon genel merkezine ulaştırılması ile başvuru yapılmış sayılır.
 
Üyelik hakkında karar
MADDE 7– Üye olmak isteyen gazeteciler derneğinin bölgesinde bulunan Türkiye Gazeteciler Federasyonuna üye, gazeteciler dernekleri başkanlarına veya başvuruyu yapan bölgeden sorumlu TGF Yönetim kurulu üyesine görüşleri sorularak tavsiye kararı alınır. TGF Yönetim Kurulu üyeliği uygun görmesi halinde 30 gün içinde karar alır ve ilgili derneğe yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu ilk Başkanlar Konseyi Toplantısı’nda üye meslek örgütü ile ilgili bilgilendirmede bulunur.
 
Üyelerin hakları
MADDE 8– Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na üye olan meslek örgütleri, Federasyon Genel kurulunda delege yöntemi ile temsil edilir ve delegeler federasyon organlarında görev alabilir. Üye dernekler Başkanlar Konseyi toplantılarında mevcut cemiyet başkanı veya ilgili cemiyet yönetim kurulunun yetki vereceği bir yönetim kurulu üyesiile temsil edilirler.
 
Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun üyelik ilkeleri
MADDE 9– Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na üyelik başvurusunda bulunan meslek örgütleri ve üyeleri, uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Ayrıca, Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyesi dernekler ve üyeleri, yurtiçinde aynı amaçla kurulmuş başka üst kuruluşlara katılanlar üye olamaz, olanlar üyelikten çıkarılır ve diğer üyelere, TGF’ye ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazamaz, haber yapamaz, söylemlerde bulunamaz.
 
Diğer yükümlülükler, yaptırımlar ve üyeliğin sona ermesi
MADDE 10- Türkiye Gazeteciler Federasyonu üyelerinin yükümlülükleri ve 9. maddede yer alan üyelik ilkelerine uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar:
01. Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen derneklerin üyelikleri tüzük ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca karara bağlanır .
02. Üye dernekler adres, telefon, işyeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Merkezine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini bildirmeyen üye derneğin Türkiye Gazeteciler Federasyonuna kayıtlı son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üye derneklerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile Genel Kurul çağrıları, yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ya da yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.
03. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üye derneğin üyeliği düşer. Bu derneğin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.
04. Üye dernek federasyondan ayrılmak isterse, genel kurulunda salt çoğunlukla karar alması gerekir. Genel Kurul Kararı bir başvuru yazısı ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu’na bildirilir. Üye derneğin Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na üyelikten ayrıldığına dair yazılı başvurusunun genel merkeze ulaşması ile üyelik sona erer.
05. Federasyona üye derneklerin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yüz kızartıcı suç işlemeleri ve suçun yargı kararı ile kesinleşmesi durumunda federasyon, ilgili derneği uyarır ve yönetim ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını ister. 30 gün içinde dernek tarafından gerekli düzenlemeler yapılmamışsa, adı geçen dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
06. Ayrılma ve çıkarma hallerinde, durum Üye Kayıt Defteri’ne işlenir. Durum üye derneğin bilinen adresine tebliğ olunur. Tebliğden itibaren 15 gün içinde, silinme kararına karşı üye derneğin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır. Genel Kurulun kararı kesindir.
Bölüm: III
DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin Organları
MADDE 11- Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Onur Kurulu
e) Yüksek İstişare Kurulu
Genel Kurul
MADDE 12- Genel kurul, Üye dernekleri temsilen gelen delegelerden oluşan en üst ve en yetkili kuruldur. Genel kurul üç yılda bir Ekimayında yönetim kurulunun çağrısı ile Ankara’da veya üye meslek örgütlerinin bulundukları yerleşim yerlerinde olağan olarak toplanır. Genel Kurul, Federasyona üye derneklerin üyeleri arasından genel kurullarında seçerekgönderdiği dörder (4) delegeden oluşur. Üye dernekler delegelerini Federasyon Genel Kurulu’nun yapılacağı yılın Ağustos ayı sonuna kadar, Genel Merkeze, divan tutanağı ile birlikte bildirmek zorundadır. Federasyon’un Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurulun doğal üyesidirler.
 
Olağanüstü Genel Kurul
MADDE 13- Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon genel kurul delegelerinin üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak toplanır.
Denetleme kurulunun veya delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hâkiminin kararına başvurulur.
Çağrı usulü
MADDE 14- Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak delegelere en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle veya yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla duyurulur. Bu duyuruda birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, genel kurul toplantısının en az bir hafta sonra (en çok 60 gün sonra) yine günü, saati ve yeri belirtilerek, çoğunluk aranmaksızın toplanacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, bir haftadan az 60 günden çok olamaz.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı usulü
Madde 15- Genel kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğu, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
İstiklal Marşı ve saygı duruşundan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Federasyon organlarının seçimi için yapılacak gizli oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel kurulun oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri
Madde 16- Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimlerinin gizli oylama ile veya açık oylama ile yapılacağına, genel kurulda karar verilir. Diğer konulardaki bütün kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, mühürlenmiş zarfların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra seçim sandığına atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Kurulların seçimi
MADDE 17– Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim
Kurulunu, Denetleme Kurulunu, Onur Kurulunu, Yüksek İstişare Kurulunu asıl ve yedek üyelerini tüzükte belirtilen şekilde seçer.
A) Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Kurul Delegelerinin, organlara aday
olabilmeleri için:
01) Son beş yıl içinde disiplin cezası almamış olması,
02) Bir delegenin birden çok organa aday olmaması ve görev almaması
03) Yönetim Kurulu’nun seçeceği Genel Başkan adayının en az 10 yıl sarı basın kartı sahibi olması gerekir.
04) TGF Genel Başkanlığını iki dönem üst üste yapan 3. dönem Genel Başkanlığa aday olamaz
B) Adaylık başvurusu
Genel kurul toplantısında organlara aday olabilme koşullarını taşıyan TGF Genel Kurul Delegeleri; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu’na liste ile birlikte aday olabilir.
Yönetim Kurulu başlığı altında 15 üyenin adları ve soyadları, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında 15 üyenin ad ve soyadları,
- Denetleme Kurulu başlığı altında 7 üyenin adları ve soyadları, Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında 7 üyenin ad ve soyadları,
-Onur Kurulu başlığı altında 7 üyenin adları ve soyadları, Onur Kurulu Yedek Üyeleri başlığı altında 7üyenin ad ve soyadları,
-Yüksek İstişare Kurulu başlığı altında 17 asıl, 17 yedek üyenin ad ve soyadları,
 
C) Oy kullanımı ve sayımı
01) Seçimler, gizli oy ve açık sayımla veya genel kurulda oylanmak şartıyla açık oylama yöntemiyle yapılır.
02)Adaylar dilerse oy kullanımı ve sayımı sırasında her sandık için ayrı birer gözlemci bulundurabilir.
03) Her delege, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
04) Seçime katılan delegeler, seçim gizli oy ve açık sayımla yapılacaksa, aday
listelerinden birini, kendilerine verilen mühürlü zarfa koyar. Üyeler, kongre divanınca veya genel kurulca seçilecek “Tasnif heyeti”nce oluşturulacak en az iki kişiden oluşan sandık kurullarının önünde, kimlik incelemesinden sonra ve Genel Kurul Delege Katılım Listesi’nde adlarının karşısını imzalayarak, mühürlü zarfı sandığa atarak oylarını kullanır.
05) Sayımda seçim sandığından çıkan zarf sayısı, oy kullanan üyelerin sayısından çok olursa; o sayıda zarf, rast gele seçilerek yok edilir.
D) Seçim sonuçları
01) Seçim bittikten sonra Genel Kurul Divanı listelerin sayımını yapar ve sonucu bir
tutanakla belirler.
02) Genel Kurul Divanı seçim sonuçlarını, Genel Kurula açıklar.
03) Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,  yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Türkiye Gazeteciler Federasyonu genel başkanı
tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul
toplantı tutanağı örneği,
b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile
federasyon tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Genel kurul sonuç bildirimi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin
yapılmamasından genel başkan sorumludur.
 
Genel kurulun görev ve yetkileri:
MADDE 18- Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
01) Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu delegeler arasından Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu asıl ve yedek üyelerini aday liste veya listeleri arasından seçer.
02) Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi,
03) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,
04) Türkiye Gazeteciler Federasyonu için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya taşınmaz malların satılması, kamu kuruluşlarınca Türkiye Gazeteciler Federasyonu için sürekli olarak ayrılan taşınır veya taşınmaz malların işletilmesi veya işletmeye verilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
05) Federasyonun uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması için karar vermek,
06) Federasyonun feshedilmesi,
07) Federasyonun amaçları doğrultusunda kurulacak vakıf, yardımlaşma sandığı, emekli sandığı, gibi kuruluşların kurulması, ortak olunması konusunda karar almak.
08) Vakıf, yardımlaşma ya da dayanışma sandıkları kurulması konusunda karar almak.
09) Yurtiçi ve yurtdışında şirketler kurma veya kurulmuş şirketlere ortak olma, ortak alma konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
10) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
11) Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun  diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
12) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, bu yetkilerini başka kurullara devredemez.
Genel Başkan’ın görev ve yetkileri
Madde 19 – Genel Başkan’ın görevleri şunlardır:
a) Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu'na başkanlık yapmak, Yönetim
Kurulu kararlarını uygulamak veya uygulatmak,
b) Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun faaliyetlerini kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer mevzuata göre yürütmek,
c) Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun iştirak edeceği veya kuracağı her türlü ticari
şirketlere Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmak,
d) Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nu yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
f )Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ, önerileri vs. değerlendirerek uygun görülenlerini uygulamak veya uygulatmak, gerektiği hallerde görüşülmek üzere Yönetim Kurulu, Başkanlar Konseyi veya Genel Kurul gündemine almak,
 
Yönetim Kurulu
MADDE 20- Yönetim kurulu, genel kurul tarafından 3 yıl için seçilen 15 üyeden oluşur. Ayrıca 15 yedek üye seçilir.
Yönetim kurulu, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren iki (2) gün içinde yönetim kurulu en yaşlı üyenin çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda, kendiarasından yargı gözetiminde olmaksızın Bir Genel Başkan, Bir Genel Başkan Vekili, Dört Genel Başkan Yardımcısı, Bir Genel Sekreter, Bir Genel Sekreter yardımcısı ile Bir Genel Saymanı gizli oy ve açık tasnif usulüyle veya açık oylama ile seçer.
Genel kurul sonuç bildirimini 30  gün içinde en büyük mülki amirliğe verir.
Genel Başkan Federasyonu temsil eder. Genel Sayman federasyonun mali işlemlerinden ve bununla ilgili defter ve kayıtların tutulmasından sorumludur.
Yönetim kurulu ilk toplantısında, kurulun olağan toplantılarını gün ve saatini belirler.
Bunu imzası ile öğrenen üyelere ayrıca her toplantı için çağrı çıkarılmaz. Olağan toplantılar bir ay süreden daha uzak olamaz. Üst üste üç olağan toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu üyeliği kendiliğinden düşer; yerine yedek üye listesinden belirlenen bir yedek üye çağrılır. Yönetim kurulunda herhangi bir nedenle boşalma halinde yedek üyelerin çağrılması zorunludur.
Genel Başkanlık görevinin ölüm veya istifa gibi herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu Üyeleri arasından yeni bir Genel Başkan seçilir.
 
 
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 21- Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
01) Tüzüğün 2’inci ve 3’üncü maddesinde öngörülen amaç ve amaca yönelik çalışmaları düzenlemek ve gerçekleştirmek.
02) Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek.
03) Federasyonun gelir ve giderlerine ait işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
04) Mesleğin gelişimi ve üyelerinin mesleki ilerlemeleri için her türlü etkinliklerde bulunmak, tedbirler ve kararlar almak.
05) Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun uluslararası etkinlikte bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bu kuruluşlardan ayrılması kararını vermek.
06) Gerekli gördüğü sayıda komite oluşturup bu komitelere başkan ve üyeleri atamak.
07) Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
08) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
09) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
10) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
11) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
12) Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13) Dernekler Yasası, ilgili yasa ve yönetmelikler, mevzuat ve bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve verilen görevleri yapmak.
Federasyon Karşısında Taraf Olmamak
Madde 22- Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri maddi olanak sağlanmasına ilişkin işlerde TGF karşısında taraf olamazlar.
 
Denetleme Kurulu
MADDE 23- Denetleme kurulu genel kurulca seçilen 7 üyeden oluşur. Aynı seçimde ayrıca 7yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde sırasına bakılmaksızın yedek üyelerden birinin göreve çağrılması mecburidir. Kurul seçimden sonraki ilk toplantıda kendi arasından bir başkan seçer. Başkanın yokluğunda en kıdemli üye başkanlık yapar.
 
Denetleme Kurulu’nun görevleri
MADDE 24– Türkiye Gazeteciler Federasyonu Denetim Kurulu; genel kurulca seçilmiş yedi asıl, yedi yedek üyeden oluşur. Derneğin, tüzüğünde
gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Türkiye Gazeteciler Federasyonu tüzüğünde tespit edilen esas ve usuller ve yürürlükteki yasalara göre belirlenmiş aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetleme Kurulu yürürlükteki mevzuata göre iç denetim yapar.
Denetleme Kurulu gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
Onur Kurulu
MADDE 25- Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen en az on yıllık meslek kıdemi olan yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında görev bölümü yaparak kendi arasında bir başkan ile bir yazman seçer. TGF nin amaçlarına ve mesleğin onuruna aykırı tavır ve eylemlerde bulunan üye cemiyetler hakkında görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir.
Kurul ayrıca; üye meslek örgütlerinden gelen talep ve şikayetler ile üye meslek örgütlerinin üyelerinin bireysel başvurusu halinde, mesleğin onurunu zedeleyici, etik ve ahlaki değerleri yaralayıcı ve yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmış meslek ilke ve kurallarının ihlali halinde konuyu inceler ve rapor halinde yönetim kuruluna sunar.
Onur Kurulunun çalışmaları
Madde 26- Onur Kurulu, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gündemle toplanır. Onur Kurulu gündemindeki konuları 15 gün içinde görüşür ve karara bağlar.
Onur Kurulu;
a)       Dikkat Çekme
b)       Uyarma
c)       Kınama
d)       Kesin çıkarma
Kararlarını Yönetim Kuruluna gönderir.
Başkanlar Konseyi
Madde 27– Üye kuruluşların başkanlarından veya yönetim kurullarından yetki almış olan temsilcilerinden oluşur. Yılda en az iki kez olmak üzere olağan olarak toplanır. Üye kuruluşların Başkanlar Konseyi toplantılarına katılması zorunludur. Üst üste iki Başkanlar Konseyi toplantısına katılmayan üye kuruluş Yönetim Kurulu tarafından uyarılır. Uyarıya rağmen katılımın olmaması durumunda üye meslek örgütü hakkında disiplin işlemi başlatılır.Başkanlar Konseyi, en az 15 bağlı üyenin yazılı başvurusu veya genel başkanın istemi üzerine olağanüstü olarak da toplanır.
Başkanlar Konseyi’nin görevleri şunlardır;
a- Üye kuruluşların sorunlarını dile getirir ve bu konuda Yönetim Kurulu’na önerilerde
bulunur,
b- Basın mesleği ile ilgili yasa, tasarı ve diğer mevzuatla ilgili görüş bildirir,
c- Federasyonun iç ve dış genel politikasını inceleyerek tartışır, görüş ve önerilerini
saptayarak, Yönetim Kurulu’na sunar,
d- Üyeliğe alınma veya üyelikten çıkarılma konularında Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunur,
e- Yönetim Kurulunun getirdiği konuları tartışır ve görüş bildirir.
 
Yüksek İstişare Kurulu
Madde 28– Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu, federasyon kurucu başkanları, TGF eski yönetim kurulu üyeleri, meslekte tecrübeli ve başarılı TGF delegeleri arasından genel kurul tarafından seçilen 17 asıl ve 17 yedek üyeden oluşur. Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.  Yüksek İstişare Kurulu başkanı, TGF yönetim kurulu toplantılarına katılır ve görüş bildirir. Ancak oy hakkı yoktur.
 
Yüksek İstişare Kurulu'nun görevleri
MADDE 29:
1-Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi halinde Başkanlar Konseyinde
görüşülecek konuları belirler ve Yönetim Kuruluna önerir,
2-Mesleki sorunlarla ilgili incelemeler yapar, başkanlar konseyinde tartışılmak üzere
rapor hazırlar, yönetime sunar.
3-TBMM de meslek ile ilgili yasal düzenlemeler yapılırken ilgili komisyonlara
sunulmak üzere yönetim kuruluna görüş bildirir,
4-Gazeteciler Derneklerinin kendi bölgelerinde yaşanan sorun ve anlaşmazlıkların
giderilmesinde "bilge ve akil adamlar" olarak yönetim kurulu tarafından
görevlendirilir ve çözümleri yönetim kuruluna bir raporla sunar,
5-Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Başkanlar Konseyi toplantılarına doğal üye olarak katılır.
6-Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine toplanır.
 
Disiplin işlemleri
Madde 30- Disiplin işlemleri, yönetim kurulunca yürütülür. Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu, yazılı şikâyet üzerine veya kendiliğinden yaptığı kovuşturma sonucunda, üyelik şartlarına, dernek tüzüğüne, mesleğin saygınlığına ve onuruna zarar verdiği saptanan üye cemiyete, eylemin ağırlığına göre, yazılı uyarı, kınama  ve üyelikten ihraç cezalarından birini verir. Karar üye cemiyete tebliği olunur. Bu kararlardan sadece, üyelikten çıkarma kararına karşı, genel kurula itiraz hakkı vardır. Bu durumda, genel kurul kararı belli oluncaya kadar anılan üye cemiyetin üyeliği askıda kalır.
 
Dernek görevlileri ve ücretleri
Madde 31– Türkiye Gazeteciler Federasyonu, gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülebilir. Yürürlükte ve çıkacak olan yasa, yönetmelik ve genelgelerde vs. öngörülen hükümler uygulanır.
 
Bölüm: IV
İDARİ VE MALİ İŞLER
 
Defter Tutma Esasları
Madde 32–Türkiye Gazeteciler Federasyonu işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt geliri mevzuatta belirtilen limiti aştığında, takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilir. TGF , bilanço esasına geçtikten sonra, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.
TGF, ticari işletme kurarsa, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutar.
Tutulacak defterler
Madde 33– TGF aşağıda yazılı defterleri tutar.
A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
01) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
02) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
03) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
04) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
05) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
06) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:
01) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
02) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
03) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
04) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
05) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan ve TGF tarafından tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
Kayıt usulü - kayıt zamanı
Madde 34– TGF’nin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tutulur.
 
Defterlerin tasdiki
Madde 35- Defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.
Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.
Gelir ve gider belgeleri
Madde 36- TGF gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
TGF giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. TGF, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenler.
TGF tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından TGF ne yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Bu belgeler; müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde federasyon  tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Saklama süresi
Madde 37- Defterler hariç olmak üzere, TGF tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
Gelirler
Madde 38– TGF’nin gelirleri şunlardır:
01) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere 50.00 YTL giriş aidatı,
02) Her üye cemiyetten delege başına yıllık 10.00 YTL üyelik aidatı,
03) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, konser ve benzeri faaliyetlerden sağlanan ve iktisadi faaliyetlerden elde edilen kârlar,
04) Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedeli veya faiz gelirleri,
05) Bankaya yatırılan paraların faizleri, fon vs. gelirleri,
06) Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az bir yıl emanet hesabında tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,
07) Yardım ve bağışlar. Yardım toplama kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
08) TGF’nin mal varlığından elde edilen gelirler. Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,
09) TGF’nin işletmelerinden ve katılımlarından elde edilen gelirler,
10) Reklam ve sponsor gelirleri,
11) Sosyal tesis ve etkinliklerden sağlanan gelirler,
12) Ürün satışından elde edilen gelirler.
13) Borçlanma.
14) Diğer gelirler.
Federasyonun borçlanma usulleri
Madde 39– Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.
 
Gider ve gelirlerde usul
Alındı belgelerinin biçimi
Madde 40– TGF , gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri’ni yönetim kurulu kararıyla bastırır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.
 
Alındı belgelerinin bastırılması
Madde 41- Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
 
Alındı belgelerinin deftere kaydı
Madde 42– TGF saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defteri’ne kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.
Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.
Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.
Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.
Alındı belgelerinin kullanımı
Madde 43- Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defteri’nde gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.
Yetki belgesi
Madde 44– TGF adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi üç nüsha olarak düzenlenerek, TGF yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
TGF adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.
Yetki belgelerinin süresi, TGF Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurulunun, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, TGF nin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin TGF yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi TGF yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler TGF yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Gelirlerin teslim edilmesi
Madde 45– TGF adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları en geç otuz gün içerisinde federasyon saymanına teslim ederler veya TGF nin banka hesabına yatırırlar.
TGF kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
Yardım alma
Madde 46– TGF , mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Tüzük değişikliği
Madde 47- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin feshi ve mal varlığının tasfiye şekli
Madde 48- Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye işlemleri
Madde 49- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon  adında “Tasfiye Halinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Merkezi Ankara’da bulunan Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’na devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Bölüm: V
SİYASET YASAĞI
Madde 50–TGF nin kesinlikle siyasetle ilişkisi yoktur. Üyelerinin kişisel siyasi faaliyetleri olursa bunlardan TGF sorumlu değildir. Federasyon hiçbir siyasi teşekkülün faaliyetlerine kesinlikle katılamaz.
Bölüm: VI
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 51- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkarılmış/çıkarılacak olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bölüm: VII
DERNEĞİN KURUCULARI
Madde 52:
Bölüm: VII
DERNEĞİN KURUCULARI
Madde 52:
 
Federasyon  kurucusu olan kuruluşlar şunlardır:
 
Kurucu Derneklerin Ünvanı        Merkezi      İdari Adresleri
İzmir Gazeteciler Cemiyeti           İzmir            Atatürk Cad.370/A K:1 Alsancak / İZMİR
Gazeteciler Cemiyeti                     Ankara        Çevre Sok.No:35 Çankaya / ANKARA
Bursa Gazeteciler Cemiyeti          Bursa           Eceler Sk.No:6/2 Heykel / BURSA
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti   Adana         Atatürk Cd.Öğretmenler Sit. B Blk.Asma Kat / ADANA
 
A-     KURUCU YÖNETİM KURULU LİSTESİ
 
1. İsmail SİVRİ : 1442 Sok.No:40/9 Alsancak/İZMİR
2. Nazmi BİLGİN : Çiçekdağı Sok.8/9 G.O.P./ANKARA
3. M.Nuri KOLAYLI : Kayhan Mah. Kirişçi Kızı Çık.No:10 BURSA
4. Tamer ÜNAL : Yeşilyurt Mh.İboosman Cd.İmta Apt.K:7 No:17 Seyhan/ADANA
5. Erdoğan KAHYA : Kışla Mh.37 Sk.Cengizhan Apt.B Blk.D:15 ANTALYA
6. Mustafa ÇEZİK : Zafer Mah.50.Sok.No:15 AYDIN
7. S.Abdülkadir SABUNCUOĞLU : A.Mumcu Mh.Çaykara CD.Beyazsaray Apt.K:3 No:12 ERZURUM
8. Naci SAPAN : Kışla Sok. Aşiyan Apt.A Blk.K:4 No:10 DİYARBAKIR
9. Yılmaz KARACA : Kurtuluş Mh.Ziya Paşa Cd.Arzum 2 Apt.K:8 No:29 ESKİŞEHİR
10. Necdet GÜNGÖRSÜN : Semerciler Mh.Saraçlar Sk.No:32/10 Adapazarı/SAKARYA
11. M.Necdet UZUN : Çiftlik Mh.Hakkıbey Sok.No:102/2 SAMSUN
 
B-Federasyon’a üye olan dernekler şunlardır:
 
Gazeteciler Cemiyeti (Nazmi Bilgin), İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İsmail Sivri), Bursa Gazeteciler Cemiyeti (Nuri Kolaylı), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (Tamer Ünal), Aksaray O. Anadolu Gazeteciler Cem (Abdülkadir Ay), Antakya Gazeteciler Cemiyeti (Günay Çelenk), Antalya Gazeteciler Cemiyeti (Erdoğan Kâhya), Aydın Gazeteciler Cemiyeti (Mustafa Çezik), Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (Reşit Kıpçak), Bolu Gazeteciler Cemiyeti (Oğuz Uçar), Çorum Gazeteciler Cemiyeti (Mehmet Yolyapar), Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (Kadir Sabuncuoğlu), Edirne Gazeteciler Cemiyeti (Bülent Ayan), Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (Ali Galip Tutar), Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti (Yılmaz Karaca), Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (Eşref Turan), Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (Halil Zor), Giresun Gazeteciler Cemiyeti (Mehmet Yüksel), Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (Naci Sapan), İskenderun Gazeteciler Cemiyeti (Sami Uygur), Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti (Abit Vanlı), Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (Abdülkadir Akın), Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (Oktay Ensari), Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti (Selim Tiran), Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (Kâzım Ertek), Konya Gazeteciler Cemiyeti (Uğur Özteke), Kütahya Gazeteciler Cemiyeti (İhsan Tunçoğlu), Malatya Gazeteciler Cemiyeti (Haydar Karaduman), Manisa Gazeteciler Cemiyeti (Ertuğrul Aytaç), Mersin Gazeteciler Cemiyeti (Ali Adalıoğlu), Muğla Gazeteciler Cemiyeti (Ünal Türkeş), Ordu Gazeteciler Cemiyeti (Ali Aydın), Rize Gazeteciler Cemiyeti (Faik Bakoğlu), Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (Necdet Güngörsün), Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti (Necdet Uzun), Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti (Şeref Değirmenönü), Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (Mehmet Tan), Trakya Gazeteciler Cemiyeti (Gönül Gökçe), Uşak Gazeteciler Cemiyeti (Çoşkun Özler), Yozgat Gazeteciler Cemiyeti (O. Hakan Kiracı), Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (Yusuf Günaydın), Kilis Gazeteciler Cemiyeti (Ahmet Barutçu), Sıvas Gazeteciler Cemiyeti (Aydın Deliktaş), Niğde Gazeteciler Cemiyeti (Ali Osman Sayın), Karaman Gazeteciler Cemiyeti (Mesut Çetin), Afyon Gazeteciler Cemiyeti (Arif Yağcı), Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (Muammer Başer), Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti (Mehmet Emin Turpçu), Kırıkkale Müstakil Gazeteciler Cemiyeti (Cengiz Selci), Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (Ragıp Ersoy), Tokat Gazeteciler Cemiyeti (Mehmet Kenarpınar), Sinop Gazeteciler Cemiyeti (Mustafa Genç), Isparta Gazeteciler Cemiyeti (Zafer Çağlar), Alanya Gazeteciler Cemiyeti (Mehmet Ali Dim), Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (Menderes Demir)
BÖLÜM : VIII
GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ MADDE 1– 01 08/ 1997 tarihinde kurulan TGF nin    tüzüğü, günümüzün şartlarına uygunluk sağlaması amacıyla yönetim kurulunca tüm maddeleri yeniden düzenlenmiş olup, 04/11/2006 tarihinde yapılan genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.
GEÇİCİ MADDE 2 - Kabul edilerek yürürlüğe giren yeni tüzük, yeniden bastırılarak tüm üyelere birer nüshası dağıtılır.
Bu tüzük 50 ( Elli) madde ve 2 (iki) geçici maddeden ibarettir.
GEÇİCİ MADDE 3– 01.08.1997 tarihinde kurulan TGF’nin tüzüğünün 17. Maddesi ile 52. Maddeleri yeniden düzenlenmiştir. 23.09.2012 tarihli olağan genel kurulda delegelerin oylarına sunulan tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edilmiştir.
GEÇİCİ MADDE 4-7. Olağan Genel Kurul tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren yeni tüzük yeniden bastırılarak üye meslek örgütlerine dağıtılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 5 – 20.09.2015 Tarihinde 8.Olağan Genel Kurulunda yapılan değişiklikler oybirliğiyle kabul edilmiştir.
 
Bu tüzük 52 (Elliiki) madde ve 5 geçici maddeden oluşmaktadır.
 
 Yılmaz KARACA       Mehmet Al DİM       İbrahim ERDOĞAN      Misket DİKMEN      Veli ALTINKAYA 
Genel Başkan             Genel Bşk. V.            Genel Sekreter            Genel Bşk. Yrd.       Genel Bşk. Yrd.
 
 
Cafer ESENDEMİR    Osman ALTINIŞIK    M. Veysi İPEK                Recep AYDIN            Sezai MATUR
   Genel Bşk. Yrd.        Genel Bşk. Yrd.   Genel Sekreter Yrd.            Y. K. Üyesi                Y. K. Üyesi
 
 
Mikail PELİT                 İbrahim AY                Celil ACAR                  Derya AKBIYIK           Çetin GÜROL
  Y. K. Üyesi                  Y. K. Üyesi                 Y.K. Üyesi                    Genel Sayman              Y. K. Üyesi